Background Image

REGULAMIN PRZESYŁEK KURIERSKICH SzybkaPACZKA.net

Poniższy regulamin określa zasady wg których świadczone są usługi kurierskie oferowane przez firmę SzybkaPaczka.net.
Zawiera warunki współpracy pomiędzy firmą Szybka Paczka.net (zwany dalej Zleceniobiorcą) a klientami (zwany dalej Zleceniodawcą, Nadawcą oraz Odbiorcą).
Regulamin omawia sposób płatności za świadczące usługi, przebieg oraz proces składania reklamacji.
Zleceniodawca, który składa nadaje paczkę w firmie SzybkaPaczka.net jest zobowiązany przestrzegać niniejszy regulamin i stosować się do jego treści.

OBOWIĄZKI ZLECENIOBIORCY:

1. Zleceniobiorca, za wynagrodzeniem, świadczy usługi pośrednictwa w transporcie przesyłki od Zleceniodawcy do Odbiorcy w terminie do sześciu dni roboczych od momentu przekazania przesyłki kurierowi.
2. Usługa realizowana jest na podstawie zamówień Zleceniodawcy składanych na stronie SzybkaPaczka.net.
3. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu realizacji usług z przyczyn nielezących po jego stronie.
4. Zleceniobiorca odpowiada za utratę lub uszkodzenie przesyłki powstałe podczas przyjęcia, transportu, aż do dostarczenia do Odbiorcy.
5. Zleceniobiorca może odmówić realizacji Usługi gdy:- doszło do nienależytego zapakowania przesyłki,
– istnieje podejrzenie, że Zleceniodawca podczas składania zamówienia nie zawarł rzetelnych informacji dotyczących wymiarów, wagi oraz zawartości przesyłki,
– przesyłka zawiera przedmioty, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie umów, prawa, porozumień międzynarodowych,
– przesyłka zawiera:

 • karty płatnicze, czeki oraz pieniądze,
 • dokumenty tożsamości,
 • dzieła sztuki, antyki oraz przedmioty o dużej wartości,
 • broń, amunicje,
 • substancje łatwopalne, żrące, radioaktywne,
 • zwłoki lub szczątki ludzkie, bądź zwierzęce, żywe zwierzęta,
 • środki psychotropowe, środki odurzające (narkotyki, leki),
 • alkohole oraz tytoń bez oznaczeń akcyzowych,
 • treści pornograficzne
 • oraz inne artykuły, które stanowią zagrożenie dla zdrowia oraz życia osób mających do nich dostęp, jak również mogących spowodować uszkodzenie innych przesyłek.6. Zleceniobiorca transportuje pewne grupy delikatnych towarów zastrzegając jednocześnie, że nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikającego ze wstrząsów i przeciążeń jakim poddane mogą być przesyłki. Bierze odpowiedzialność w przypadku zagubienia przesyłki. Wszelkie roszczenia ubezpieczeniowe odnośnie uszkodzenia tych towarów nie będą uwzględniane. Do grupy delikatnych towarów zalicza się:
 • telewizory i monitory TFT, LCD, LED i Plazmowe, które przesyłane są w nieoryginalnym opakowaniu niezapewniającym odpowiedniej ochrony,
  komputery stacjonarne, laptopy,
 • kuchenki mikrofalowe,
 • drukarki,
 • instrumenty muzyczne,
 • lodówki, zmywarki, pralki, inne artykuły AGD,
 • szkło, porcelana, itp.

Wyżej wymienione przedmioty, aby nie były ograniczone w transporcie muszą posiadać opakowanie fabryczne, jak również zostać zapakowane w dodatkowy większy karton z dodatkowymi zabezpieczeniami wewnętrznymi chroniącymi przesyłkę.

7. W przypadku towarów specjalnych takich jak: rowery, telewizory i monitory TFT, LCD, LED i Plazmowe przesyłane w oryginalnym opakowaniu, których rozmiar przekracza rozmiar maksymalny również są przyjmowane przez Zleceniobiorcę do przewozu. Wszelkie inne przypadki przesyłania paczek gabarytowych muszą być wcześniej uzgodnione ze Zleceniobiorcą.

8. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności jeśli utrata, bądź uszkodzenie przesyłki powstały w wyniku:

– przyczyn nie leżących po stronie Zleceniobiorcy, lecz spowodowanych błędami Zleceniodawcy i Odbiorcy,
– nieodpowiedniego zapakowania przesyłki,
– nieprawidłowego zaadresowania przesyłki,
– nie sprawdzenia przez Zleceniobiorcę wagi lub liczby sztuk rzeczy w niej zawartej w chwili przyjęcia przesyłki, jeżeli dostarczy ją bez śladów naruszenia opakowania zabezpieczającego przez Zleceniodawcę taśmą, plombą lub w inny trwały sposób,
– z innej przyczyny niezależnej od Zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca odpowiada za rzeczywiste udowodnione straty poniesione przez Zleceniodawcę na skutek nieprawidłowego wykonania usługi.
Zleceniobiorca jest uprawniony do rezygnacji przyjęcia zlecenia bez podania przyczyn oraz gdy stanowiłoby to naruszenia prawa lub regulaminu.

OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY:

1. Zleceniodawca jest zobowiązany zadbać o wypełnienie obowiązków wynikających z udziału w świadczeniu usługi przez Nadawcę i Odbiorcę.
2. Zleceniodawca ma obowiązek opłacenia przesyłki lub zadbania o jej zapłacenie przez Nadawcę lub Odbiorcę.
3. Zleceniodawca jest zobowiązany przekazać Zleceniobiorcy dane Nadawcy:

– imię i nazwisko lub nazwę firmy Nadawcy,
– adres Nadawcy,
– telefon kontaktowy Nadawcy,
– datę nadania przesyłki,

oraz dane Odbiorcy:

– imię i nazwisko lub nazwę firmy Odbiorcy,
– adres Odbiorcy,
– telefon kontaktowy Odbiorcy.

4. Złożenie zamówienia przez Zleceniodawcę świadczy o zgodności deklarowanych danych ze stanem faktycznym oraz przyjęcia warunków zawartych w niniejszym regulaminie.
5. Podczas odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, odpowiedzialność Zleceniobiorcy za udowodnioną szkodę z tego tytułu ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia za usługę, od wykonania której Zleceniodawca odstąpił.

OBOWIĄZKI NADAWCY:

1. Nadawca ma obowiązek czytelnie opisać przesyłkę danymi adresowymi Odbiorcy oraz przekazać przesyłkę Zleceniobiorcy w stanie, który umożliwia prawidłowe wykonanie usługi. Zawartość paczki musi być zgodna ze złożonym zamówieniem.
2. Nadawca jest zobowiązany oddać przesyłkę w odpowiednim opakowaniu:

– wytrzymałym i zabezpieczonym,
– uniemożliwiającym dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów,
– prawidłowo opisanym.

Nadanie paczek w Polsce odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku. Od godz. 8.00 do 18.00 Nadawca powinien być dyspozycyjny pod adresem nadania.
Nadanie paczek w Irlandii odbywa się przez 7 dni w tygodniu od godz. 9.00 do 21.00.

OBOWIĄZKI ODBIORCY:

1. Odbiorca jest zobowiązany odebrać przesyłkę od kuriera pod adresem wskazanym na zamówieniu.
2. Odbiorca potwierdza odbiór własnoręcznym czytelnym podpisem, który złożony jest na papierowej liście doręczeń.
3. Podczas stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub ubytku paczki Odbiorca jest zobowiązany sporządzić wraz z Kurierem protokół szkody. Brak zastrzeżeń zgłoszonych w momencie odbioru powoduje unieważnienie zgłaszanych później reklamacji.
4. W przypadku nieobecności Odbiorcy kurier uprawniony jest do wydania przesyłki osobie, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca dostawy. Kurier pozostawia pisemna informację o zastępczym miejscu odbioru przesyłki. Podczas braku możliwości pozostawienia przesyłki pod adresem zastępczym zostaje ona złożona na magazynie w celu ponownej dostawy, bądź odbioru osobistego.

Dostawy w Polsce odbywają się w dniach roboczych od godz. 9.00 do 18.00. W tych godzinach Odbiorca powinien być dyspozycyjny pod adresem odbioru.
Dostawy w Irlandii odbywają się przez 7 dni w tygodniu od godz. 9.00 do 21.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym kuriera.

PŁATNOŚĆ:

1. Opłatę za wykonanie usługi uiszcza Zleceniodawca lub wskazana przez niego osoba.
2. Płatności można dokonać na dwa sposoby według obowiązującego cennika firmy:

– gotówka – przy nadaniu lub odebraniu paczki na terenie Irlandii,
– przelew – na terenie Polski przy nadaniu paczki.

3. Kurier może wstrzymać świadczenie usług wynikających z umowy do czasu spełnienia świadczeń przez Klienta, z którymi znalazł się on w opóźnieniu i w takim przypadku obciążyć Zleceniodawcę wszelkimi kosztami związanymi z wstrzymaniem świadczeń i magazynowaniem.
4. W przypadku terminowego regulowania należności z tytułu świadczenia usługo, Zleceniobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

ROZMIAR I ZAWARTOŚĆ PACZKI:

1. Opłatę za wykonanie usługi uiszcza Zleceniodawca lub wskazana przez niego osoba.
2. Płatności można dokonać na dwa sposoby według obowiązującego cennika firmy:

– gotówka – przy nadaniu lub odebraniu paczki na terenie Irlandii,
– przelew – na terenie Polski przy nadaniu paczki.

3. Kurier może wstrzymać świadczenie usług wynikających z umowy do czasu spełnienia świadczeń przez Klienta, z którymi znalazł się on w opóźnieniu i w takim przypadku obciążyć Zleceniodawcę wszelkimi kosztami związanymi z wstrzymaniem świadczeń i magazynowaniem.
4. W przypadku terminowego regulowania należności z tytułu świadczenia usługo, Zleceniobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

REKLAMACJE:

1. Reklamacje wynikające z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy może składać tylko Zleceniodawca.
2. Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczeniu usługi wygasają w przypadku przyjęcia bez zastrzeżeń oraz bez sporządzenia protokołu szkody przesyłki. Przyjmujemy, że przesyłka została dostarczona w stanie nienaruszonym. W przypadku wydania uszkodzonej przesyłki, niewidocznej podczas odbioru, Zleceniobiorca bierze odpowiedzialność, gdy zostanie udowodnione, że do powstałej szkody doszło w trakcie transportu.
3. W przypadku uszkodzenia przesyłki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu się jej wartości.
4. W przypadku utraty przesyłki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej rzeczywistej wartości przesyłki.
5. Reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki należy składać drogą telefoniczną w terminie trzech dni, licząc od dnia doręczenia oraz w terminie czternastu dni w przypadku utraty przesyłki, licząc od dnia przyjęcia przesyłki przez Zleceniobiorcę.
6. W ciągu siedmiu dni od zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących uszkodzenia lub utraty przesyłki Zleceniodawca powinien dostarczyć wszelkie dokumenty potrzebne do przeprowadzenia reklamacji.
7. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu czterdziestu pięciu dni, licząc od dnia złożenia niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia reklamacji.
8. Pisemna reklamacja powinna zawierać:

– nazwę firmy,
– adres reklamującego,
– numer rachunku bankowego,
– kwotę roszczenia wraz z uzasadnieniem,
– oryginał dowodu nadania przesyłki.

9. Podstawą reklamacji są odpowiednie dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia (akceptowane są tylko oryginalne faktury zakupu VAT), kopię protokołu szkody, która została sporządzona z Kurierem przy odbiorze, pełną dokumentację fotograficzną opakowania oraz zawartości przesyłki jeżeli reklamacja dotyczy ubytków lub uszkodzeń.
10. Zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki zgłaszane po wyznaczonym terminie lub przez nieupoważnioną osobę nie będą rozpatrywane.
11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Zleceniobiorca jest zobowiązany powiadomić telefonicznie lub drogą pisemną reklamującego.

Przy pakowaniu paczek, kieruj się zasadami:

 •  suma wszystkich wymiarów:
  (długość [cm] + szerokość [cm] + wysokość [cm]) = do 180,00 cm;
  C+B+A ≤ 180cm
 • najdłuższy bok paczki max. do 180 cm;

ZAREZERWUJ TERMIN PRZESYŁKI JUŻ TERAZ !

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

  Zainteresowała Cię nasza oferta?

  Wypełnij formularz - ZAMÓW KURIERA JUŻ TERAZ